Biuletyn cen robót

Biuletyn cen robót

Biuletyny cen robót zawierają jednostkowe ceny robót skalkulowane według zasad kalkulacji szczegółowej, na podstawie katalogów KNR, KNNR oraz norm zakładowych. Biuletyny są dostępne w wersji broszurowej i elektronicznej

Zamów Biuletyn cen robót

Opis produktu

Ceny z biuletynów można stosować do sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorkich i ofertowych, szacowania wartości obiektów (rzeczoznawcy majątkowi) w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie, analizy i porównania  cen jednostkowych, kalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi na terenie kraju, a także do waloryzacji cen robót.

Płyta CD zawiera informacje cenowe dla robót:

 • Ziemnych i inżynieryjnych
 • Roboty ziemne i tereny zielenie
 • Nawierzchnie na drogach, ulicach i placach
 • Fundamenty specjalne
 • Konstrukcje mostowe
 • Roboty melioracyjne
 • Budowlanych-inwestycyjnych oraz montażowych konstrukcji metalowych
 • Instalacyjnych, w tym liniowych, inwestycyjnych i remontowych
 • Elektrycznych (inwestycyjnych i remontowych):
 • Elektrycznych
 • Elektroenergetycznych liniowych i robót towarzyszących
 • Teletechnicznych i multimedialnych
 • Alarmowych i monitoringu TV
 • Budowlanych-remontowych (w tym w obiektach zabytkowych)

Ceny jednostkowe robót podawane są w wersjach:

 • Minimalna jednostkowa cena roboty
 • Maksymalna jednostkowa cena roboty
 • Średnia jednostkowa cena roboty
 • Wartość materiałów wraz z kosztami zakupu w średniej cenie jednostkowej roboty.

Biuletyn Cen Robót jest dostępny w formie: papierowej i elektronicznej.

Zestaw BCR składa się z pięciu, kwartalnie wydawanych zeszytów:

 • Biuletyn cen robót ziemnych-inżynieryjnych - BRZ
 • Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych - BRB
 • Biuletyn cen robót instalacyjnych - BRI
 • Biuletyn cen robót elektrycznych - BRE
 • Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych - BRR

BRZ - Biuletyn Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych

Zeszyt składa się z następujących części:

 • Jednostkowe ceny robót ziemnych i terenów zieleni
 • Jednostkowe ceny nawierzchni na drogach, ulicach i placach
 • Jednostkowe ceny fundamentów specjalnych
 • Jednostkowe ceny konstrukcji mostowych
 • Jednostkowe ceny robót melioracyjnych

Ceny jednostkowe robót ziemnych i inżynieryjnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

BRB - Biuletyn Cen Robót Budowlanych-Inwestycyjnych

Zeszyt składa się z trzech części:

 • Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych
 • Jednostkowe ceny montażu konstrukcji metalowych
 • Jednostkowe ceny montażu maszyn, urządzeń i wyposażenia

Ceny jednostkowe robót ziemnych i inżynieryjnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

BRI - Biuletyn Cen Robót Instalacyjnych

Zeszyt składa się z następujących części:

 • Jednostkowe ceny robót instalacyjnych
 • Jednostkowe ceny robót instalacyjnych - remontowych
 • Jednostkowe ceny robót instalacyjnych - liniowych
 • Jednostkowe ceny robót instalacyjnych - liniowych remontowych

Ceny jednostkowe robót ziemnych i inżynieryjnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

BRE - Biuletyn Cen Robót Elektrycznych

Zeszyt ten składa się z następujących części:

 • Jednostkowe ceny robót elektrycznych
 • Jednostkowe ceny robót elektroenergetycznych liniowych i robót towarzyszących
 • Jednostkowe ceny robót teletechnicznych i multimedialnych
 • Jednostkowe ceny robót alarmowych i monitoringu TV
 • Jednostkowe ceny robót dotyczących badań, pomiarów i rozruchu instalacji elektrycznych

Ceny jednostkowe robót ziemnych i inżynieryjnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

BRR - Biuletyn Cen Robót Remontowo-Budowlanych oraz Zabytkowych

Zeszyt ten składa się z następujących części:

 • Jednostkowe ceny robót remontowo-budowlanych
 • Jednostkowe ceny robót remontowych w obiektach zabytkowych

Ceny jednostkowe robót ziemnych i inżynieryjnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest: cena średnia przy wykonywaniu robót w warunkach utrudnionych oraz informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

 

Ceny robót w poszczególnych biuletynach obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:

 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR i KNNR.
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".

W biuletynach publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Przy poszczególnych tytułach rozdziałów (obejmujących rodzaj robót wg poszczególnych katalogów KNR czy KNNR) podane są kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień). Kody CPV przypisano na odpowiednim poziomie ogólności występującym w Słowniku (klasa, kategoria lub podkategoria), tak by obejmowały wszystkie roboty występujące w tym rozdziale biuletynu lub jego części. Zamieszczenie ich w biuletynie cen robót ułatwia zakwalifikowanie robót do odpowiednich działów i przyjęcie właściwego kodu do opisu przedmiotu zamówienia.

 

Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360