Biuletyn cen scalonych

Biuletyn cen scalonych

Biuletyn Cen Scalonych składa się z trzech wydawnictw: - Biuletynu Cen Asortymentów Robót BCA; - Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych BCD; - Biuletynu Cen Robót Przygotowawczych BCP. Ukazuje się co kwartał na płytach CD oraz w wersji broszurowej.

Zamów Biuletyn cen scalonych

Opis produktu

Biuletyny cen robót scalonych mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

BCA Biuletyn Cen Asortymentów Robót
składa się z dwóch działów

 • Dział I - Tablice jednostkowych cen asortymentów robót zawierającego ceny asortymentów robót (o wysokim poziomie scalenia) budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych. Zawiera ceny wielu robót nowych technologii, dla których brak jest publikowanych normatywów.
  Ceny jednostkowe asortymentów robót mogą mieć zastosowanie przy: sporządzaniu metodą uproszczoną: kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowaniu wartości obiektów (rzeczoznawcy majątkowi) w podejściu kosztowym, w zakresie robót ujętych w biuletynie, analizie i porównaniu cen jednostkowych, kalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju, waloryzacji cen robót.
 • Dział II - Tablice jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach zawierającego minimalne, średnie i maksymalne w skali kraju jednostkowe ceny stanów i elementów scalonych obiektów oraz asortymentów zagregowanych: robót budowlanych, robót elektrycznych, robót instalacyjnych i robót inżynieryjnych.
  Ceny jednostkowe, ze względu na znaczny i zróżnicowany poziom agregacji, mogą być wykorzystywane do: szacunkowego określania kosztów realizacji obiektów budowlanych na etapie prognozowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, analiz porównawczych wariantów przestrzennych rozwiązań projektowych, wyceny części składowych nieruchomości (budynków i budowli) przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym, metodą kosztów odtworzenia, zastąpienia i techniką elementów scalonych, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na etapie programu funkcjonalno-użytkowego.

BCD Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych

Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych BCD zawiera informacje cenowe, umożliwiające obliczanie wartości inwestycji na etapie jej przygotowania, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

W wydawnictwie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Pozycje BCD, nazywane robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące, nie ujęte w wydzielonych pozycjach. Nie są one przekazywane Zamawiającemu; są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, wydawnictwo umożliwia ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

Dokumentami pozwalającymi na opracowanie cen jednostkowych robót w ujęciu systemowym są:

 • klasyfikacja robót drogowych - opracowanie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacja robót mostowych - opracowanie - OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych - opracowanie - OWEOB „Promocja”,
 • specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisy robót kolejowych i tramwajowych - według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych BCD stanowi podstawę do:

 • sporządzania kosztorysów inwestorskich - w przypadku zgodności zakresu i jakości planowanych robót z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych, modernizację lub remont istniejących dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych, wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).

BCP Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych

Biuletyn BCP służy do obliczania wartości robót, dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do:

 • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby:
  • określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
  • planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
  • szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych, opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,
 • przygotowywania ofert przez wykonawców robót,
 • rozliczania wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
 • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do celu wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • szacowania przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.

Biuletyn cen BCP na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebrania obiektów kubaturowych,
 • Rozebrania budowli inżynieryjnych,
 • Rozebrania obiektów sieciowych,
 • Rozebrania obiektów małej architektury,
 • Robót ziemnych przygotowawczych,
 • Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenia, badanie gruntu,
 • Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.
Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360